Curriculum vitae

 

mr. J.C. (Kees) van de Water  

 

Geboortejaar: 1968
Adres: De Leemvelden 2
5528 CG  Hoogeloon
Tel.nr: 06-46328088 / 06-55127083
E-mail: info@kwlegal.nl 
Website: www.kwlegal.nl 
Blog: www.keesvndewater.blogspot.com 
 

Opleidingen:

 

1. Nederlands recht Universiteit van Tilburg (KUB).

2. PAO Bouwrecht Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN).
3. Post Academische Leergang Ondernemingsrecht, Fusie en Overname, Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).  
4. PAO Publiek-Private Samenwerking (PPS), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).
5. PAO Capita selecta aannemingscontracten, VU Law Academy.

 

Huidige functie:
(sinds 1 september 2004)

 

Juridisch adviseur en eigenaar van KW Legal ( www.kwlegal.nl ).
KW Legal is een juridische dienstverlener die zich richt op de ondersteuning en advisering van (decentrale) overheden en not-for-profit organisaties op het grensvlak van de bestuurs- en privaatrechtelijke rechtsgebieden, met als specialisatie ‘privaatrecht voor gemeenten.  

 

Werkervaring (o.a.): 

1.  April 1995 – september 1997: (Junior) Docent Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN).

2.  Oktober 1997 t/m augustus 2004: Juridisch adviseur (manager) Deloitte (ONP-markt).

  

Gedegen kennis van en ruime ervaringen met:

1. Het Nederlandse rechtspersonen-, goederen-, overeenkomsten-, verbintenissen- en mededingingsrecht (w.o. Wet Markt en Overheid), het Europese en nationale aanbestedingsrecht (w.o. de Aanbestedingswet 2012 c.a. inclusief ‘flankerend beleid’), het staatssteunrecht en het bouwrecht (w.o. de uitvoeringsbepalingen ex UAV (1989 en 2012), RAW-standaard (2005 en 2010) en UAV-GC (2000 en 2005).

2. De Algemene wet bestuursrecht (Awb).

3. Sectorale wetgeving zoals bijvoorbeeld de gemeentewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo en Wmo 2015).

4. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

5. De voorbereiding en contractuele uitwerking van allerlei soorten samenwerkingsverbanden waaronder Publiek Private Samenwerking (PPS) en Publiek Publieke Samenwerking.

6. Bouwteams.

7. Geïntegreerde contracten ex bijvoorbeeld UAV-GC 2000 en UAV-GC 2005.

8. Het opstellen (en beoordelen) van diverse soorten overeenkomsten (zakelijke contracten) inclusief algemene voorwaarden (w.o. RVOI, SR en DNR).

9. Het begeleiden en uitvoeren van Europese en nationale aanbestedingsprocedures.

10. Aanbestedingsreglementen (ARW 2004, ARW 2005, ARW 2012, UAR 2001, UAR-EG 1991, UAR 1986).

11. (Gemeentelijk) Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Concrete werkervaringen:

1. Opstellen van diverse (soorten) overeenkomsten zoals bijv. intentieovereenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, realisatieovereenkomsten en concessieovereenkomsten.

2.  Opstellen van diverse (soorten) aannemingsovereenkomsten.

3.  Opstellen van diverse (soorten) overeenkomsten met betrekking tot de inkoop van diensten, waaronder concessieovereenkomsten.

4. Vele malen als lid van een inkoopteam gefungeerd bij de uitvoering van complexe Europese aanbestedingsprocedures met betrekking tot werken in het kader van GWW- en utiliteitsprojecten (bij dit laatste o.a. grote MFA’s / MFC’s en sportcomplexen), waaronder UAV-GC contracten en concessieovereenkomsten (bijvoorbeeld inzake de realisatie van warmtenetten en WKO) en met betrekking tot diensten en leveringen (bijvoorbeeld bij afval en ICT).

5. Advisering op het gebied van het aanbestedingsrecht, waaronder het opstellen van aanbestedingsdocumenten (w.o. formats).

6. Advisering op het gebied van de klachtafhandeling in aanbestedingsprocedures.

7. Advisering op het gebied van de (niet-) nakoming van overeenkomsten.

8. Opstellen van algemene voorwaarden, waaronder inkoopvoorwaarden.

9. Het verzorgen van ‘reviews’ en ‘second-opinions’ bij aanbestedingstrajecten, bouwtrajecten en bouwgeschillen.

10. Rechtmatigheidsonderzoeken bij (samenwerkingsverbanden van) gemeenten in verband met de naleving van de (Europese) aanbestedingsregels.

11. Het uitvoeren van inkoop- en (Europese en nationale) aanbestedingsprocedures.

12. Het opstellen en implementeren van (gemeentelijk) aanbestedingsbeleid.

13. Advisering op het gebied van de uitleg van overeenkomsten en aanbestedingsdocumenten.

14. Uitvoeren van (openbare) marktconsultaties en technische dialogen.

15. Begeleiden en uitvoeren van inbestedings-, ‘alleenrecht’- en (overige) onderhandelingstrajecten.

16. Begeleiden en uitvoeren van inkoopprojecten in het kader van (een) gemeentelijke herindeling.

17. ‘Best value (procurement)’ (Prestatieinkoop).

18. (Mede-) Uitdenken en uitwerken van Pilots in het kader van de Wmo en de Wmo 2015.

19. (Juridische en inkoop-) Werkzaamheden in het kader van de Wmo-transitie (s), -decentralisaties.

20. Advisering inzake Awb bezwaar- en beroep-procedures.

 

 

Interim-ervaring:

1. November 2004 - januari 2006: Werkzaam voor een dienstonderdeel van een ministerie. Aldaar verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse (Europese) aanbestedingen met betrekking tot werken (RAW- en Stabu-bestekken, alsmede UAV-GC contracten) en diensten (waaronder diverse ingenieursadviesbureau-diensten en architectendiensten).

2. Juni - oktober 2006: Juridisch projectleider bij een uitvoeringsorganisatie voor ministeries in verband met de voorbereiding van een (grote) ICT-aanbestedingsprocedure.

3. Juli - oktober 2007: Uitvoering van een ‘rechtmatigheids-onderzoek’ bij een middel-grote gemeente in verband met de naleving van de (Europese) aanbestedingsregels.

4. 2007-2008: ‘Oproep-jurist’ bij de afdeling Vastgoed van een grote gemeente.

5. Januari - juli 2009: Inkoopmanager a.i. bij een Inkoopbureau voor gemeenten. Aldaar verantwoordelijk voor de inkoop ten behoeve van 7 gemeenten en de begeleiding van 6 inkopers op ondermeer aanbestedingsrechtelijk gebied.

6. April 2009 – juni 2012: Inkoop- en contractmanager a.i. bij een openbaar lichaam dat belast is met de realisatie van een middelgroot bedrijvenpark.

7.  November 2010 - juli 2011: Inkoopmanager a.i. bij een Inkoopbureau voor gemeenten.

Overig:

 

Jan. 2011 - april 2012: Lid van de schrijfgroep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ter realisatie en mede-auteur van het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid (DEF-versie juni 2012).

 

Lidmaatschappen: 1) Nederlandse Juristenvereniging  

2) Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
   2014: Lid van de Werkgroep Evaluatie Aanbestedingswet 2012. Mede-auteur van de ‘Rapportage deelwerkgroep 1 Noviteiten AW 2012’ (DEF-versie 30 november 2014).
 

 

Blog:

 

‘Aanbestedingsrecht in de praktijk’, keesvandewater.blogspot.com

 

Boek:

 

Redacteur Jurisprudentie van (Handboek) Aanbestedingswet 2012 - Tekst, Toelichting en Jurisprudentie (tweede druk 2014, Berghauser Pont Publishing ISBN: 978-94-91930-00-3).

 

Publicaties:

-  Aanbevelingen voor bestuurders van rechtspersonen bij tegenstrijdig belang’, AAC–Special Transparantie en toezicht, november 2001, pag. 9-12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ‘Aanbevelingen voor bestuurders van rechtspersonen bij tegenstrijdig belang’, AAC–Special Transparantie en toezicht, november 2001, pag. 9-12.

- ‘(Gemeentelijke) eigendom van kerktorens’, Nieuwsbrief Bestuursmiddelen, 30-03-2002. - ‘Europese regelgeving raakt ook steunverlening decentrale overheden’, Controllers Journaal, 18-04-02, pag. 16-18. 

- ‘Is afkeer van privatisering terecht?’, Uitvaart, juni 2002, pag. 23-25. 

- ‘Afspraken met private partijen toetsen aan Europees recht’, B&G, nr. 7/8, juli/augustus 2002, pag. 26-29. 

- ‘Zakelijk contracteren door gemeenten volgens het D.A.A.D.-Model’, Nieuwsbrief Bestuursmiddelen, 30-11-02, pag. 4-6. 

- ‘Beperkt de ‘Middelburgse zaak’ publiek-private samenwerking?’, B&G, nr. 3, maart 2003, pag. 8-10. 

- ‘Eigendomsoverdracht van scholen ingevolge de Wvo’, School en Wet waarin opgenomen Jurisprudentie Onderwijswetten, nr. 5, mei 2003, pag. 167-170. 

- ‘Staatssteun’, ELSA-DICIT-Magazine (UvT), juli 2003, pag. 23-27. 

- ‘Privatiseren is een kwestie van zakelijk en vooruitziend contracteren’, B&G nr. 9, september 2003, pag. 32-35. 

- ‘Vergoeding van het positief contractsbelang bij gebreken in de onderneming van de B.V.’, www.kwlegal.nl

- ‘Gemeentelijke aanbestedingsregels: eenvoudig, praktisch en toetsbaar’, Openbaar bestuur, februari 2004, pag. 30-35. 

- ‘Nadere uitleg van het transparantie-beginsel leidt tot heroverweging van de bestaande onderhandse aanbestedingspraktijk’, B&G nr. 3, maart 2004, pag. 31-35. 

- ‘Inkoop van reïntegratieactiviteiten’, Tender Nieuwsbrief 3, april 2004, pag. 1-2. 

- ‘Risicobeheersing bij inkoop’, 15 april 2004, www.kwlegal.nl

- ‘Informatiewijzer Staatssteun’, Nieuwsbrief Bestuursmiddelen, 15 juni 2004, pag. 6-8. 

- ‘Het aanbestedingsrecht voor het onderwijs’, School en Wet waarin opgenomen Jurisprudentie Onderwijswetten, nr. 6, juli 2004, pag. 225-233. 

- ‘Staatssteun en aanbesteding bij privatisering’, Openbaar bestuur, september 2004, pag. 12-15. 

- ‘Het groenonderhoudscontract met een SW-bedrijf’, www.europadecentraal.nl, dossier aanbestedingen, oktober 2004. 

- ‘Specificeren als noodzakelijke voorwaarde voor transparantie in het selectie- en gunningsproces’, www.kwlegal.nl, publicaties (januari) 2005. 

- ‘De nieuwe Europese Algemene (Aanbestedings-) Richtlijn 2004/18/EG’, B&G nr. 3, maart 2005, pag. 37-42. 

- ‘Privatisering en inbesteden’, www.kwlegal.nl, publicaties (april) 2005. 

- ‘Teckal, Stadt Halle en inbesteden: Uitzonderingen op (Europese) Richtlijnen’, Vakblad Afval!, nr. 3, april 2005, pag. 34-36. 

- ‘De eigen verklaring’, www.kwlegal.nl, publicaties (juli) 2005. 

- ‘Het ARW 2005 ten opzichte van het ARW 2004’, www.kwlegal.nl, publicaties (november) 2005. 

- ‘Specificeren van subgunningscriteria (ATI EAC e.a.)’, www.kwlegal.nl, publicaties (december) 2005. 

- ‘Aandachtspunten bij gemeentelijke Publiek Private Samenwerking (PPS)’, www.kwlegal.nl, publicaties (januari) 2006. 

- ‘Het ARW 2005 praktisch’, www.kwlegal.nl, publicaties (januari) 2006. 

- ‘De (transparantie) nonsens regeert’, www.kwlegal.nl, publicaties (september) 2006. 

- ‘HvJ EG 18 januari 2007 in zaak C-220/05 (Commune de Roanne)’, www.kwlegal.nl, publicaties (januari) 2007. 

- ‘Aanbestedingsprocedure geslaagd, product overleden?’, www.kwlegal.nl, publicaties (maart) 2007. 

- ‘De (vermeende) beperking aan het gebruik van artikel 17 BAO (18 Richtlijn 2004/18/EG)’, www.kwlegal.nl, publicaties (april) 2007. 

- ‘De voorfase van de aanbestedingsprocedure’, www.kwlegal.nl, publicaties (oktober) 2007. 

- ‘De publiekrechtelijke instelling’, www.kwlegal.nl, publicaties (oktober) 2007. 

- ‘Wie stelt moet bewijzen’ en van ‘potentieel’ naar ‘duidelijk’, www.kwlegal.nl, publicaties (november) 2007. 

- ‘Opinie inzake HvJ EG 21 februari 2008, zaak C-412/04 (Commissie-Italië)’, www.kwlegal.nl, publicaties (februari) 2008. 

- ‘De uitgeschreven Openbare procedure onder de nieuwe aanbestedingsregelgeving (versie 18 april 2008)’, www.kwlegal.nl, publicaties (juni) 2008. 

- ‘Gemeentelijke gronduitgifte, ‘eisen aan werken’ en aanbestedingsplicht’, www.kwlegal.nl, publicaties (juli) 2008. 

- ‘Opinie inzake Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht 17 augustus 2007’, www.kwlegal.nl, publicaties (juli) 2008. 

- ‘Een nuancering ten aanzien van r.o. 57 van het Roanne-arrest’, www.kwlegal.nl, publicaties (juli) 2008.

- ‘Opinie inzake HvJ EG 25 maart 2010, C-451/08 (Helmut Müller)’, www.kwlegal.nl, publicaties (april) 2010. 

- ‘Opinie inzake de amendementen met betrekking tot de Aanbestedingswet 20..’, www.juridischekwaliteitszorg.nl, kennisbank, februari 2012. 

- ‘Ongenuanceerd ‘project-denken’ kan niet de bedoeling zijn van het Voorstel met betrekking tot de nieuwe ‘klassieke’ Aanbestedingsrichtlijn’, www.kwlegal.nl, publicaties (augustus) 2012. 

- ‘Het Voorstel met betrekking tot de nieuwe ‘klassieke’ Aanbestedingsrichtlijn; een feitelijke wijziging van de materiële werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijn?’, oktober 2012, www.scribd.com

- ‘Drukte in de bestuurskamer van Attero?’, Vakblad Afval!, februari 2013, nr. 1.

- ‘De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012’, maart 2013, www.kwlegal.nl, publicaties 2013. 

- ‘De relatieve rechtstreekse werking van artikel 108 lid 3 VWEU’, maart 2013, www. kwlegal.nl, publicaties 2013. 

- ‘De beoordeling van staatssteun in aanbestedingsprocedures’, april 2013, www.scribd.com

- ‘Het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid’, M.A.J. Stuijts en J.C. van de Water, Tender Nieuwsbrief 2013, nr. 3, pag. 3.

- ‘Huishoudelijke verzorging’ een bijlage II B dienst (?)’, mei 2013, www.scribd.com

- ‘Functioneel specificeren met betrekking tot de huishoudelijke verzorging’, Peter Stroo en Kees van de Water, mei 2013, www.scribd.com

- ‘Aanbestedingsrecht en staatssteun bij gemeentelijke gebiedsontwikkeling’, juni 2013, www.scribd.com

- ‘Wat goed overheidsinkopen minst genomen vereist’, juni 2013, www.scribd.com

- ‘Concurrentiestelling (aanbesteden) altijd aangewezen of verplicht?’, juli 2013, www.scribd.com

- ‘(Politieke) Theorie en (uitvoerings-) praktijk’, april 2014, www.scribd.com

- ‘De vaststelling van het Algemeen belang besluit’, juni 2014, www.k-mo.nl.