Algemene voorwaarden van KW Legal

U kunt de algemene voorwaarden van KW Legal ook als Worddocument downloaden door hier te klikken. Mocht het Worddocument in dit venster verschijnen, klik dan met de rechter muisknop op bovenstaande link en kies 'Doel Opslaan als...' of 'Save Target as...'.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KW LEGAL, GEVESTIGD TE HOOGELOON

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: KW Legal, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: De wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: De overeenkomst tot (juridische) dienstverlening tussen de gebruiker en de opdrachtgever.
Partijen: De gebruiker en de wederpartij bij de overeenkomst.

 

terug naar boven...

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

terug naar boven...

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. De door gebruiker gemaakte offertes en gedane aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding daarvan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van gebruiker zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege.
 3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

terug naar boven...

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn òf waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

terug naar boven...

ARTIKEL 5 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal gebruiker aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.

terug naar boven...

ARTIKEL 6 VERGOEDING

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen.
 2. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de aan de gebruiker verschuldigde vergoeding worden/zijn vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker exclusief BTW en exclusief eventuele door de opdrachtgever verschuldigde - in het kader van de overeenkomst te maken - kosten, waaronder reiskosten volgens een kilometervergoeding.
 3. De door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding zal door gebruiker periodiek (maandelijks) in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
 4. Gebruiker is gerechtigd voorschotnota’s bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

terug naar boven...

ARTIKEL 7 BETALING

Betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding of een deel daarvan, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

terug naar boven...

ARTIKEL 8 OPZEGGING EN ANNULERING

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Cursussen, workshops, trainingen en/of seminars kunnen door de opdrachtgever kosteloos schriftelijk geannuleerd worden tot uiterlijk 6 werkdagen voor de afgesproken uitvoeringsdatum c.q. -data. Bij niet tijdige schriftelijke annulering, zal 60% (zestig procent) van de overeengekomen vergoeding door de opdrachtgever aan de gebruiker verschuldigd zijn en betaalbaar dienen te worden gesteld.

terug naar boven...

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

 1. De eventuele aansprakelijkheid van gebruiker jegens de opdrachtgever, is te allen tijde beperkt tot hetgeen in deze bepaling is vastgelegd. Te allen tijde zal gebruiker overigens in het voorkomend geval tijdig en deugdelijk in de gelegenheid worden gesteld om een eventueel verzuim/gebrek te (kunnen) herstellen.
 2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal éénmaal het overeengekomen declaratiebedrag, zijnde de overeengekomen vergoeding, of te wel ‘het contractsbelang’.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot maximaal het over de laatste drie (3) maanden verschuldigde declaratiebedrag.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden.
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
    5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

terug naar boven...

ARTIKEL 10 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

terug naar boven...

ARTIKEL 11 GESCHILLEN

 1. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van gebruiker (Hoogeloon) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

terug naar boven...

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

terug naar boven...

ARTIKEL 13 WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn te downloaden op kwlegal.nl en/of worden op verzoek kosteloos toegezonden.
 2. Van toepassing is steeds de laatste (openbaar gemaakte) versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

terug naar boven...